بیانیه و مصاحبه

بیانیه عشایر استان همدان به مناسبت 9 دی
26/12/2016 10:55

بسمه تعالی

بیانیه عشایر…

بیانیه روز بسیج عشایری استان همدان
بیانیه روز بسیج عشایری
15/05/2016 10:45

اوراق تاریخ ایران سرافراز، مشحون از…

بیانیه 9 دیماه بسیج عشایری استان همدان
بیانیه بسیج عشایری همدان به مناسبت یوم الله نهم دی ماه/
28/12/2015 15:36
بیانیه بسیج جامعه عشایری همدان به مناسبت 29 اردیبهشت ماه (روز بسیج عشایری)
29اردیبهشت روز قشر عشایری/
20/05/2015 16:00