بیانیه و مصاحبه

بیانیه عشایر استان همدان به مناسبت 9 دی
06/10/1395 10:55

بسمه تعالی

بیانیه عشایر…

بیانیه روز بسیج عشایری استان همدان
بیانیه روز بسیج عشایری
26/02/1395 10:45

اوراق تاریخ ایران سرافراز، مشحون از…

بیانیه 9 دیماه بسیج عشایری استان همدان
بیانیه بسیج عشایری همدان به مناسبت یوم الله نهم دی ماه/
07/10/1394 15:36
بیانیه بسیج جامعه عشایری همدان به مناسبت 29 اردیبهشت ماه (روز بسیج عشایری)
29اردیبهشت روز قشر عشایری/
30/02/1394 16:00